2015-2016

Board

Nicki Karim

President

Maitry Patel

Vice President

2014-2015

Board

Megha Patel

President

Sagar Thakkar

Vice President

Shezil Habib

Treasurer

Alexis Ramirez

3L Advisor

Sarah Virani

Outreach Chair

2010-2011

Board

Rohit Paul

President

Hasnain Valika

Vice President

Neha Tannan

Secretary

Monica Jain

Treasurer