• President – Jun Qiu
  • Vice President – Yan Jiao
  • Treasurer – Yilun Hu
  • Secretary – Leilei Ma
  • Alumni Liaison – Yinghua Li
  • Event Coordinator – Nicolas Guth
  • Webmaster – Ye Tian
  • 1L Representative – Yujie Yang