Yuri Levin-Schwartz

Headshot for President Yuri Levin-Schwartz

President

2023-2024

Class of : 2024